Vedtægter for Vestparken Grundejerforening.

1.

Foreningens navn er " Vestparkens  grundejerforening" Spentrup

Grundejerforeningen skal være gældende for de ejendomme, hvorpå der den 18/11-1974 er tinglyst deklaration om grundejerforeningen. Deklarationen er vedhæftet kortbilag, der viser grundejerforeningens udstrækning.

Foreningens hjemsted er Randers kommune.

2.

Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklarationen, tinglyst den 18/11-1974. Foreningens formål er bl.a. i overensstemmelse med ovennævente deklaration, al varetage medlemmernes interesser,såvel udadtil som indadtil,herunder at eje,administrere, renholde og vedligeholde fællesanlæg mm.

3.

Foreningen kan efter bestyrelsens bestemmelser tilsluttes en hoved-organisation af grundejerrforeninger.

4.

Alle retmæssige ejere af paraceller indenfor foreningen i § 1 nævnte områder skal være medlemmer af grundejerforeningen.

5.

Såfremt en parcel ejes af flere i foreningen,hæfter samtlige disse medlemmer solidarisk for forpligtelsen, men kun en af samejerne har medlensret. Dersom der ikke 14 dage efter opfordring fra bestyrelsen gives medlemmerne til denne om, hvem af samejerne, der udøver medlems retten, kan dette spørgsmål ikke afgøres af bestyrelsen. Ophører et medlem med at være ejer af en paracel, bortfalder medlems retten på skæringsdagen, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på denne refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue. Et medlem kan ikke ved retshandler råde over sin andel af foreningensformuen, ligeledes hans anpart ikke kan gøres til genstand for særskilt retsforfølgning.

6.

Meddelse til grundejerforeningen om ejendommens overdragelse, påviler såvel sælger som køber.

7.

Ejeren betaler ved parcellens bebyggelse til foreningen et indskud, hvis størrelse fastsættes af den konstituerede generalforsamling og som senere kan ændres af en ordinær generalforsamling. Beslutyningen skal dog her vedtages med mindst 2/3 flertal af de på den ordinære generalforsamling mødte medlemmer. Ved ejerskifte , bortset fra overgang til ægtefælle, og eller livsarvinger eller medejer, betaler den nye ejer et indskud, der andrager halvdelen af det på det pågældne tidspunkt fastansatte årskontingent, Kontingentet fastsættes af generalforsamling med lige store beløb på hver oarcel på grundlag af et af bestyrelsen foorelagt budget for det kommende regnskabs år.

8.

Kontingent betales forud for 1 år af gangen eller på anden måde efter generalforsamlingens beslutning.

Kontigentet betales 14 dage efter påkrav. I modsat fald er foreningen berettiget til at inkassere kontigentet med de dermed forbundne omkostninger. Kontingent restance medfører suspension af det pågældne medlems stemmeret. Medlemmerne er pligtige til at melde flytning til kasseren.

9.

For dispositioner foretaget af bestyrelsen idenfor den ved nærværende vedtægt givne bemyndigelse eller i henhold til særskilt bemyndigelse efter generalforsamlings beslutning, hæfter medlemmerne solidarisk en for alle og alle for en, dog højest med 200 kr. pr parcel.

10.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den første onsdag i marts måned. medlermmerne skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel. indkaldelsen skal indholde meddelse om dagsorden.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent der vælges af generalforsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller foreningens revisor. På generalforsamlingen kan der træffes afgørelse vedrørende emner , der inden de i vedtægterne fastansatte frister er meddelt medlemmerne.Der indkaldelse til generalforsamlingen på hjemmesiden og facebook. Regnskab og efterfølgende forslag til generalforsamlingen bliver slået op på hjemmeside. Hvis der ikke erfra bestyrelsen der vælges til kasser kan bestyrelsen udpege en (kasser/bogholder) som ikke er bosiddendei grundejerforeningen, til at føre regnskab og budget for grundejerforeningen for 1 år af gangen. Vælges kasseren på generalforsamlingen er det for en 2 årig periode.  

11.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det formålstjenligt, eller når mindst 1/10 af foreningens stemmeberettigede medlemmer  skrifteligt ønsker herom til bestyrelsen. Såfremt den ekstraordinære indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringen fremsætte meddelse, hvilke emner der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted 3 uger efter at skrifteligt ønske herom er kommet frem til bestyrelsen. Indkaldelse må angive de til  forhandling fremsatte emner og skal med mindst 8 dages varsel.

12.

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af  det reviderende regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.

5. Foprslag fra medlemmerne.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.( på ulige år formand).

7. Valg af suppelanter til bestyrelksen.

8. Valg af revisorc og revisorsuppleant.

9.Valg af revisor for 1 år.

10. Valg af revisor suppleant for 1 år

11. Eventuelt.

 

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalfporsamling, skal skrifteligt tilsendes bestyrelsen senest 14 dage før genealforsamlingen og optages i dagsorden. De på generalforsamlingen behandlede anliggerder afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre vedtægterne foreskriver noget andet. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Når 5 medlemmer forlanger det, skal skrifteligt afstemning finde sted.

Adgang til generalforsamling har stemmeberettiget parcel ejere, diss ægtefæller eller befuldmægtigede samt en reprøsentant fra Randers kommune.

Fuldmagter,som skal være skriftligt, er alene gyldig til den generalforsamling, hvortil er udstedt.

13.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne,beslutninger,der kræver yderligere økonomisk indbetaling udover hvad allerede er fastansat i vedtægterne,derunder administrations kontingent, beslutningen om anvendelse af fællesarealer, beslutninger om,at ejere afboligparceller udenfor deklaratonsområdet kan optages som medlemmer af grundejerforeningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforeningen, kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 flertal af de på generalforsamlinen mødende medlemmer.

14.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Sager, som er behandlet og afgjordt af denne, kan ikke af medlemmerne indbringes for domstolene. Eventuelt opstående retsager mellem grundejerforeningen og dens medlemmer skal anlægges ved grundejerforeningen værneting.

15.

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, dervælges af den ordinære generalforsamling.Bestyrelsen vælger selv næstformand og sekratær. medens formanden og kasseren vælges af generalforsamlingen. Valgene gælder for 2 år, således at der afgår 2-3, dog at formand og kasser ikke samtidig kan afgå. Genvalg kan finde sted. Foreningen tegnes af formand og 2 bestyrelsemedlemmer eller af 4 bestyrelses medlemmer i foreningen.

16.

Kasseren opkræver det pålignede bidrag og sørger for udbetaling af de anviste udgiftposter. Udgifterne betales ved elektronisk overførsel eller check.Ingen udbetaling med check må finde sted uden formandens eller i dennes fravær næstformand påtegning.kasseren fører  en af bestyrelsen autoiseret kassebog samt en medlems protokold. Der altid skal være ajourført. Kasseren drager omsorg for, at foreningens midler indsættes på en særlig konto i bank eller sparekasse. Kasserens kassebeholdning må ikke overskride 2000 kr. Kasseren er pligtig til på forlangen at frmlægge regnskabsbøger og kassebeholdning for bestyrelse og revision.

17.

Bestyrelsen repræsenterer foreningern udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlig myndighed som overfor private. Bestyrelsen råder over midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, forholdene kræver det, ogbestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed og indføres i forhandlings protokold. Regnskabet løber fra 1 januar til 31 december og der skal være færdigt frakasserens side så betids, at det med bestyrelsens godkendelse kan afleveres til revisor senest 3 uger før generalforsamlingen, så det med revisiors bemærkninger ligger til eftersyn for medlemmerne 8 dage førgeneralforsamlingen.

18

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamling deb 27 juli 1977 stiftende generalforsamling. Vedtægterne træder i kraft straks. Vedtægterne vil være til godkendelse af Purhus Kommune.

19.

Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på private veje og fællesarealer indenfor deklarationsområdet.Grundejerforeningen vedligeholder fællesledninger i dert omfang, de ikke vedligeholdes af vedkommende forsyningsselskab eller af offentlig myndighed.

20.

Grundejerforeningen lader en beplantningsplan for området udarbejde. Planen skal omfatte fællesarealer samt de områder, der grænser op til vej eller sti arealer udenfor deklarationsområdet. Plantningsarbejdet udføres ved grundejerforeningens foranstaltning. Grundejerforeningen vedligeholder beplantningen og foretager efterbeplantning efter beplantningsplanens foreskrifter. Såfremt der etableres fællesanlæg til betjening af deklarations området, skal driften af disse anlæg forestået grundejerforeningen.

Således vedtaget.  Bestyrelsen :  Spentrup den 27 juli 1977

Vedtægterne ændret jf. Generalforsamling 21-02-2020

Formand Palle Ulriksen'

Kasser  Betina Thomsen

Bestyrelsesmedlem Karl Erik Pedersen-Per Hjortshøj Rasmussen Steen Tersted